Fark Labs Teknoloji Geliştirme Merkezi A.Ş. (‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Aydınlatma Metni çerçevesinde, Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket’in detayları aydınlatma metninde 1 no’lu bölümde görülmekte olan amaçlarla toplanmaktadır. Başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde muhafaza edilebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, iletişim tercihleriniz doğrultusunda tarafınızla doğrudan iletişim gerçekleştirilmesi ve tarafımdan sağlanan iletişim adreslerime ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin; yukarıda belirtilen amaçlara bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Şirket çalışanlarına, Farplas Otomotiv A.Ş.’ye, Fark Labs’e, (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), paydaşlarına, İstanbul Okan Üniversitesi ve paydaşlarına, KOSGEB ve paydaşlarına kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarına paylaşılmasına ve işbu kişisel verilerimin yurt dışındaki ülkelerde bulunan sunucularda muhafaza edilmesine özgür irademle izin verdiğimi ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.farplas.com adresindeki Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Maslak Mah. AOS 55. Sk. No:42 Maslak A Blok Sitesi No:2 İç Kapı No:9 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan Şirket’e kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Şirket ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı, kabul ve beyan ederim.