Fark Labs Teknoloji Geliştirme Merkezi A.Ş. (“Fark Labs” veya “Şirket”) olarak; siz değerli girişimciler başta olmak üzere, müşterilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ve ya “KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Veri sorumlusu sıfatıyla Maslak Mah. AOS 55. Sk. No:42 Maslak A Blok Sitesi No:2 İç Kapı No:9 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Fark Labs olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1-     İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Fark Labs, genel başvuru toplamak amacıyla başvuru formu aşamasında adınız, soyadınız, telefon numaranız ve e-posta adresinizden oluşan kimlik ve iletişim verilerinizi işlemektedir. Belirtilen kişisel verileriniz genel başvuru ve değerlendirme süreçlerine dâhil olabilmeniz amacıyla ve başvuru yapabilmeniz kapsamında tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, aday girişimcilerle ilişkilerin yürütülmesi,  ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam, tanıtım, duyuru süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

2-     Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çevrimiçi başvuru platformu aracılığıyla elektronik ortamda elde edilmektedir. Fark Labs, kişisel verilerinizi Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen veri işleme şartları kapsamında, ilgili mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, tarafınızla sözleşme ilişkisinin kurulması ve ifası ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Fark Labs’in meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemektedir.

3-     Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Fark Labs tarafından hukuka uygun olarak işlenen yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli hizmetlerin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf tedarikçilere ve iş ortaklarına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz teknik ihtiyaçların ve operasyonel gerekliliklerin karşılanması amacıyla bilgi teknolojileri hizmetleri temin ettiğimiz hizmet sağlayıcıların yurt dışında bulunan sunucularında saklanabilecektir.

Kanunlar uyarınca yetkili bir kamu kurum ve kuruluşunun ve yargı mercilerinin kişisel verilerinizi talep etmesi halinde, kişisel verileriniz mevzuata uygun olarak aktarılabilecektir. Bu durumda gerçekleşecek veri aktarım faaliyetinin hukuki sebebi, hukuki yükümlülüğe uyum veya sair surette herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıdır.

Fark Labs, paydaşları olarak KOSGEB, İstanbul Okan Üniversitesi, Farplas ve Paydaşları, Arcelam A.Ş. ve paydaşlarına başvuru bilgilerini ve detaylarını, değerlendirme yapmak ve yatırım maksadıyla incelemek adına paylaşabilecektir.

Fark Labs, TÜBİTAK, KOSGEB, İSTKA ve bakanlık destek programları ve diğer destek programları kapsamında; programa başvuran gerçek kişi girişimcilerden, kişisel verilerini ve tüzel kişi girişim şirketlerinin imza yetkililerinin ve gerçek kişi şirket ortaklarının kişisel verilerini, kendileri ile iletişime geçebilmek ve programa başvuruda bulunan girişimcilerin belirlenmiş kriterlere uygun olup olmadığını test etmek ve tespit etmek amacı ile talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler online platform üzerinden kişisel veri sahiplerinin açık rızaları doğrultusunda hazırlamış oldukları başvuru formu yöntemi ile elde edilmektedir. İşbu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, belirlenen programlar kapsamında, Fark Labs’ın başvuru yapan girişimciler arasından uygun göreceği girişimciyi değerlendirmek ve bu kapsamda uygun gördüğü hibeyi ödemesinin sağlanması amacıyla KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle işlenmektedir.

4-     Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip Olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Kanun kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
  • Talebinizce düzeltilen veya silinen veya yok edilen kişisel verilerinizin, eğer aktarılmışsa, aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.farplas.com internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Formun imzalı bir nüshasını Maslak Mah. AOS 55. Sk. No:42 Maslak A Blok Sitesi No:2 İç Kapı No:9 Sarıyer / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kvkk@farplas.com adresine güvenli elektronik imzalı ile imzalanmış olarak iletebilirsiniz.

Başvurularınız talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.